【中吕】满庭芳_春情传杯弄原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】满庭芳_春情传杯弄

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】满庭芳_春情传杯弄原文
春情

传杯弄斝,家家浪酒,处处闲茶。是非多不管傍人口,算得个情杂。锦胡洞雕鞍诈马,玉娉婷妖月娆花。朱帘下,香销宝鸭,按舞听琵琶。

黄岩西楼

风清霁宇,霞舒烂锦,云隐浮图。千岩黄叶秋无路,凉怯诗臞。玄鹤去空遗倦羽,白龙眠懒吐明珠。西山暮,凭阑吊古,无雁可传书。

东嘉林熙齐小隐

城南旧隐,苍苔晕雨,乔木屯云。生平喜有林泉分,不染红尘。清浅水梅花又春,碧远楼山色于人。成嘉石高,□房睡稳,斜月照琴槽。

歌者素娟

铅华尽洗,南州琼树,姑射冰肌。樱桃樊氏名相类,白也无敌。粉蝶妒寒梅破蕊,玉蟾惊秋月扬辉。绝纤翳,巧笑清兮,无地着明妃。

次韵雪竹

金丝柳枝,冰罗帕子,玉靶刀儿。赠行人道不出别离字,泪洗燕脂。俏苏卿你休来左使,病文园敢不为相思?有一件关心事,花笺半纸,血写就断肠诗。

即是

空林暮景,疏梅瘦影,老树秋声。倚阑干千古南楼兴,斗转参横。命仙客联诗赋鼎,试佳人按曲吹笙。无心听,寒江月明,鼓瑟怨湘灵。

开玄道院即事

松风洗耳,冰泉翠茗,玉洞琼芝。岩栖曾约回仙至,字掩藤枝。赋西月亭中小词,想南风殿上联诗。玄门事,虚皇密旨,呜剑佩上京师。

云林隐居

云林隐居,新诗缀玉,小篆垂珠。画图得见箫协律,文尚欧苏。辨汲冢数十车简书,笑齐奴三四尺珊瑚。修闲处,清风泰宇,秋月浸冰壶。

春情

檐前小打,楼心蹴踘,窗下琵琶。狂轻不管邻口骂,浪酒闲茶。涂醉墨春笺柳芽,弄轻鞭骏马桃花。有多少知心话,玉纤紧把,行到那人家。

【中吕】满庭芳_春情传杯弄拼音解读
chūn qíng

chuán bēi nòng jiǎ ,jiā jiā làng jiǔ ,chù chù xián chá 。shì fēi duō bú guǎn bàng rén kǒu ,suàn dé gè qíng zá 。jǐn hú dòng diāo ān zhà mǎ ,yù pīng tíng yāo yuè ráo huā 。zhū lián xià ,xiāng xiāo bǎo yā ,àn wǔ tīng pí pá 。

huáng yán xī lóu

fēng qīng jì yǔ ,xiá shū làn jǐn ,yún yǐn fú tú 。qiān yán huáng yè qiū wú lù ,liáng qiè shī qú 。xuán hè qù kōng yí juàn yǔ ,bái lóng mián lǎn tǔ míng zhū 。xī shān mù ,píng lán diào gǔ ,wú yàn kě chuán shū 。

dōng jiā lín xī qí xiǎo yǐn

chéng nán jiù yǐn ,cāng tái yūn yǔ ,qiáo mù tún yún 。shēng píng xǐ yǒu lín quán fèn ,bú rǎn hóng chén 。qīng qiǎn shuǐ méi huā yòu chūn ,bì yuǎn lóu shān sè yú rén 。chéng jiā shí gāo ,□fáng shuì wěn ,xié yuè zhào qín cáo 。

gē zhě sù juān

qiān huá jìn xǐ ,nán zhōu qióng shù ,gū shè bīng jī 。yīng táo fán shì míng xiàng lèi ,bái yě wú dí 。fěn dié dù hán méi pò ruǐ ,yù chán jīng qiū yuè yáng huī 。jué xiān yì ,qiǎo xiào qīng xī ,wú dì zhe míng fēi 。

cì yùn xuě zhú

jīn sī liǔ zhī ,bīng luó pà zǐ ,yù bǎ dāo ér 。zèng háng rén dào bú chū bié lí zì ,lèi xǐ yàn zhī 。qiào sū qīng nǐ xiū lái zuǒ shǐ ,bìng wén yuán gǎn bú wéi xiàng sī ?yǒu yī jiàn guān xīn shì ,huā jiān bàn zhǐ ,xuè xiě jiù duàn cháng shī 。

jí shì

kōng lín mù jǐng ,shū méi shòu yǐng ,lǎo shù qiū shēng 。yǐ lán gàn qiān gǔ nán lóu xìng ,dòu zhuǎn cān héng 。mìng xiān kè lián shī fù dǐng ,shì jiā rén àn qǔ chuī shēng 。wú xīn tīng ,hán jiāng yuè míng ,gǔ sè yuàn xiāng líng 。

kāi xuán dào yuàn jí shì

sōng fēng xǐ ěr ,bīng quán cuì míng ,yù dòng qióng zhī 。yán qī céng yuē huí xiān zhì ,zì yǎn téng zhī 。fù xī yuè tíng zhōng xiǎo cí ,xiǎng nán fēng diàn shàng lián shī 。xuán mén shì ,xū huáng mì zhǐ ,wū jiàn pèi shàng jīng shī 。

yún lín yǐn jū

yún lín yǐn jū ,xīn shī zhuì yù ,xiǎo zhuàn chuí zhū 。huà tú dé jiàn xiāo xié lǜ ,wén shàng ōu sū 。biàn jí zhǒng shù shí chē jiǎn shū ,xiào qí nú sān sì chǐ shān hú 。xiū xián chù ,qīng fēng tài yǔ ,qiū yuè jìn bīng hú 。

chūn qíng

yán qián xiǎo dǎ ,lóu xīn cù jū ,chuāng xià pí pá 。kuáng qīng bú guǎn lín kǒu mà ,làng jiǔ xián chá 。tú zuì mò chūn jiān liǔ yá ,nòng qīng biān jun4 mǎ táo huā 。yǒu duō shǎo zhī xīn huà ,yù xiān jǐn bǎ ,háng dào nà rén jiā 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】满庭芳_春情传杯弄原文,【中吕】满庭芳_春情传杯弄翻译,【中吕】满庭芳_春情传杯弄赏析,【中吕】满庭芳_春情传杯弄阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。牛津诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.sdoxford.com/shi/59488.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语